.

  Icethorn گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، این گیاهان در Northrend و به ویژه از The Storm Peaks (50.78٪) ، Icecrown (36.07٪) ، Wintergrasp (13.15٪) و Zul’Drak جمع آوری شده است.

  Lichbloom گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، برای دراپ و به قولا چیدن این گیاه به skill در حدود سطح مهارت 410-420  (قابل انعطاف در 325)  لازم دارید.

  Tiger Lily گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد ، نیلوفر ببر در کنار دریاچه ها ، حوضچه ها و غیره رشد می کنند. در مواردی محدود هم میشه در تخمهای Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp پیدا و دراپ کرد.

  Goldclover گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد ، این گیاه یک شبدر زرد است که در مزارع باز و عاری از برف رشد می کند. همچنین می توان آن را در Emerald Dragonshrine و از تخمهای Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp جمع آوری کرد ، این گیاه پایین ترین سطح (herb) Northrend است و معمولاً اولین گیاه دارویی است که جویندگان با آن روبرو می شوند و برداشت می کنند.

  Dreaming Glory گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 315) این گیاه رو می توان در تمام مناطق Outland یافت و معمولاً در سواحل صخره ای و در بالای قله ها رشد می کند.

  Felweed گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 300) و برای پیدا کردن و دراپ این گیاه هم میشه گفت : این گیاه در تمام مناطق Outland میتونید پیدا کنید. و در یکی از کتاب های world of warcraft به نام The Fate of Apprentice Argoly بیان شده که :Felweed همچنین می تواند هنگام جویدن به عنوان یک ماده مخدر استفاده شود!

  Ragveil گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 325) و یک مطلب جالب از این گیاه در wow  اینکه یک فبیله ای به نام Daggerfen tribe در Zangarmarsh هست که از این گیاه سم قوی درست می کنند. و یک مسئله دیگه اینکه گیاهان شبیه به Ragveil مثل Flame Cap و Terocone همین همین مناطق و نزدیک این گیاه که بالا توضیح دادم پیدا میشه و دیگه من به صورت اختصاصی به این...

مطالب زیر را هم ببینید