آموزش World Of Warcraft

  اموزش گرفتن اچیومنت The Dedicated Few (25 player) برای گرفتن  اچیومنت The Dedicated Few (25 player) شما باید یه سری از باس هایی که در زیر مینویسم در Naxxramas را با کمتر از 21 نفر  در حالت 25 نفر شکست دهید.

مطالب زیر را هم ببینید