آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اين باس 3 فاز داره : فاز اول:Gormok the Impaler :حدودا 8k در حالت 10man و 12k در 25man ميزنه به tank و range dps و healerها با فاصله در پشت سره باس قرار ميگيرن.

مطالب زیر را هم ببینید