.

  arena رفتن با 2 تا dps ! با کلاس وارلاک

مطالب زیر را هم ببینید