.

   تاکتیک تصویری – فیلم The Lich King 10 man

   تاکتیک تصویری – فیلم Valithria Dreamwalker 10 man

   تاکتیک تصویری – فیلم Blood Queen Lana’the 10 man

  تاکتیک تصویری – فیلم Blood Prince Council 10 man

  تاکتیک تصویری – فیلم Professor Putricide 10 man

  تاکتیک تصویری – فیلم باس 6 Rotface 10 man – ICC

مطالب زیر را هم ببینید