آموزش World Of Warcraft

  تاکتیک تصویری – فیلم TOGC 25HC REALM FIRST  

تاکتیک تصویری (فیلم) Twin Val’kyr در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید.

تاکتیک تصویری (فیلم) Faction Champions -ToC در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید.

تاکتیک تصویری (فیلم) Anub’arak  Hard در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید.

مطالب زیر را هم ببینید