اموزش انجام دادن questهای shaman aliance

 

همانطور که در پست های قبل گفتم من خودم شخصا quest  ها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام quest  ها عکس گرفتم

با هم عکس از مراحل انجام quest هیرو shaman aliance رو ببینیم

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1.   [10] Call of Fire
 2.   [11] Call of Fire
 3.   [12] Call of Fire
 4.   [13] Call of Fire
 5.   [13] Call of Fire

 

 1.   [20] Call of Water
 2.   [20] Call of Water
 3.   [20] Call of Water
 4.   [20] Call of Water

 

 •   [4] Call of Earth
  •   [4] Call of Earth
   •   [4] Call of Earth
 •   [4] Call of Earth
  •   [4] Call of Earth
   •   [4] Call of Earth

 

 1.   [20] Call of Air

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-34.jpg

 

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو shaman aliance

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید