آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن questهای shaman horde

 

همانطور که در پست های قبل گفتم من خودم شخصا quest ها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام کوئست ها عکس گرفتم که با هم عکس از مراحل انجام کوئست های هیرو shaman hord رو ببینیم

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1.   [10] Call of Fire
 2.   [11] Call of Fire
 3.   [12] Call of Fire
 4.   [13] Call of Fire
 5.   [13] Call of Fire

 

 1.   [20] Call of Water
 2.   [20] Call of Water
 3.   [20] Call of Water
 4.   [20] Call of Water
 5.   [20] Call of Water
 6.   [20] Call of Water

 

Call of Earth برای نژاد : Tauren

Call of Earth برای نژاد :  Orc , Troll

 1.   [20] Call of Air

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-40.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو shaman horde

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید